รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ 2560

รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เกษตรป่าไม้
 • การตลาด
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • รัฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • การบัญชี
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การจัดการชุมชน
 • เกษตรป่าไม้-เทียบเข้าเรียน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 540 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์