มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าโจ้, มมจ

รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้ 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง แบบคัดเลือกโดยไม่มีการสอบ และมีการสอบ ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • แบบคัดเลือก ไม่มีการสอบ
  • 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559
  • (หน้า 12)
 • แบบคัดเลือก มีการสอบ
  • 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559
  • (หน้า 21)

สาขาที่เปิดรับ ที่ไม่มีการสอบ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช
  • เกษตรเคมี
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์-วิทยาการสมุนไพร
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • พลังงานทดแทน
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตว์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การเงิน
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เคมี
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
  • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ ที่มีการสอบ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 14)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • (หน้า 14)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 14)
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การสื่อสารดิจิทัล
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • แบบคัดเลือก ไม่มีการสอบ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 3)
 • แบบคัดเลือก
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 14)

จำนวนที่รับ

 • แบบคัดเลือก ไม่มีการสอบ
  • รวม 1,195 คน
  • (หน้า 4)
 • แบบคัดเลือก มีการสอบ
  • รวม 200 คน
  • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • แบบคัดเลือก ไม่มีการสอบ
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-บางสาขา
  • (หน้า 9)
 • แบบคัดเลือก มีการสอบ
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-บางสาขา
  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 17)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (แบบคัดเลือก ไม่มีการสอบ หน้า 7)
 • (แบบคัดเลือก มีการสอบ หน้า 16)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21