TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 ตรี+โท การเมืองและการระหว่างประเทศ/BMIR ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีควบปริญญาโท (BMIR) คณะรัฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
  • หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา หรือเทียบเท่าจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.80
  • หรือ มีผลการสอบ GED — ไม่ต่ำกว่า 2800
  • หรือ มีผลการสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE — ไม่ต่ำกว่า C ในจำนวน 5 วิชาขึ้นไป
  • หรือ มีผลการสอบ IB — ไม่ต่ำกว่า 4 ในจำนวน 5 วิชาขึ้นไป
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • PBT — ไม่ต่ำกว่า 500
   • หรือ IBT — ไม่ต่ำกว่า 60
   • หรือ CBT — ไม่ต่ำกว่า 170
  • หรือ IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.5
  • หรือ TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500
  • หรือ SAT — ไม่ต่ำกว่า 50%
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่โครงการ BMIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9