รับตรง60 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก/คลินิก-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก/คลินิก-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก-นานาชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก-นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 กันยายน – 9 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีหัวในและทรวงอก-นานาชาติ 30 คน
   • เทคโนโลยีทางคลินิก-นานาชาติ 30 คน
  • (หน้า 2, 13)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL / TU-GET หรือ IELTS
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 6, 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4, 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์