TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 โควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต แบบโควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เคยเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ที่จัดโดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • หรือ เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4