รับตรง60 ร.ร.มัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง60 ร.ร.มัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • อาหารและโภชนาการ
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 9)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 9)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
  • (หน้า 10)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • คหกรรมศาสตรศึกษา
  • การสอนวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 11)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • รัฐศาสตร์-การปกครอง
  • รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ภูมิศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีการบรรจุ-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-ภาคพิเศษ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 12)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • สื่อสารมวลชน
  • ภาษาไทย
  • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 13)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • (หน้า 14)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์ถาปัตย์ธรรมศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 15)
 • สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ หรือเพชรบูรณ์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 311 คน
 • (หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์