รับตรง60 ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง60 ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 16 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • เคมีการเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การบัญชี
 • คณะประมง
  • ประมง
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • ภาษาไทย
  • วรรณคดี-กลุ่มวรรณคดีไทย
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เลือกสาขาวันสอบสัมภาษณ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
  • เลือกสาขาเมื่อขึ้นปี 2
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • ธุรกิจการเกษตร
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • คณะสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • รัฐศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • นิติศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เลือกสาขาวันสอบสัมภาษณ์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า หรือ กศน.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติ และผลงานตามชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่ ปี 2557-2559
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2, 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 5, 15)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบความสามารถทางกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7, 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์