รับตรง60 โควตาเรียนดี, กิจกรรมเด่น ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2560

รับตรง60 โควตาเรียนดี, กิจกรรมเด่น ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาเรียนดี, กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ศาลายา
  • วิทยาเขตวังไกลกังวล
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • ศาลายา
   • การจัดการงานก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีนิเทศศิลป์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • การจัดการทรัพยากรอาคาร
   • การออกแบบสื่อดิจิตอล
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 3)
 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิทยาเขตวังไกลกังวล
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • วิทยาเขตวังไกลกังวล
   • การโรงแรม
   • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   • การบัญชี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
   • บริหารธุรกิจ-หลักสูตรภาษาจีน
  • ศาลายา
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย/การพัฒนาซอฟต์แวร์
   • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • วิทยาเขตวังไกลกังวล
   • การบัญชี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาจีน
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยเพาะช่าง
  • พื้นที่เพาะช่าง
   • จิตรกรรมไทย
   • ประติมากรรมไทย
   • หัตถศิลป์
   • จิตรกรรม
   • ประติมากรรม
   • ศิลปะภาพพิมพ์
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • ออกแบบภายใน
   • ศิลปะการถ่ายภาพ
   • ศิลปะหัตถกรรม
   • เครื่องปั้นดินเผา
   • เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
 • กลุ่มเรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • กลุ่มกิจกรรมเด่น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีความสามารถด้านกีฬา และนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาสังคม โดยได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ พื้นที่ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์