TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง โครงการช้างเผือก คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดนตรีและการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ดนตรีไทย
   • ปี่พาทย์
   • เครื่องสาย
   • ขับร้องเพลงไทยเดิม
  • ดนตรีสากล
   • ปฏิบัติดนตรีตะวันตก
   • ดนตรีแจ๊ส
   • ดนตรีสมัยนิยม
   • การขับร้องลูกทุ่ง
  • นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
   • นาฏศิลป์ไทย
   • นาฏศิลป์ร่วมสมัย
  • ศิลปะการละคร
   • ทักษะการแสดง
   • การกำกับและการสร้างสรรค์การแสดง
   • ละครเพื่อการเรียนรู้
   • การเขียนบท
   • ศิลปะการละครศึกษา
   • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
   • การออกแบบฉากและแสง
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถพิเศษด้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ศิลปะการละคร และออกแบบเพื่อการแสดง โดยพิจารณาจากประวัติความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง และจากรางวัลในด้านดนตรีการแสดงที่ได้รับระหว่างศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม หรือพิจารณาจากผลงานความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงในแต่ละประเภท ตามที่ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการประจำคณะดนตรีและการแสดง
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5