รับตรง60 +ทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 +ทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมรับทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ 5 คน
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 คน
  • เคมี 5 คน
  • ชีววิทยา 5 ค
  • จุลวิทยา 5 คน
  • ฟิสิกส์ 5 คน
  • สถิติ 5 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด คือ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
 • มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • เป็นนักเรียนที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • หรือ เป็นนักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ จากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือจากศูนย์โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • หรือ เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • หรือ เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติและนานาชาติ
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์