โครงการรับตรง ความสามารถพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา ม.นครพนม 2557

โครงการรับตรง ความสามารถพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา ม.นครพนม 2557

มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยการให้ทุนการศึกษา แก่บุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา / ศิลปวัฒนธรรรม / ผู้ทำความดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

ทุนที่จะมอบให้เป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าประกันของเสียหาย ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบัตรนักศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านและ ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2556 – 16 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) — 55 คน
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • ช่างยนต์ — 10 คน
  • วิทยาลัยธาตุพนม
   • ช่างยนต์ — 2 คน
   • ช่างไฟฟ้ากำลัง — 2 คน
   • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ — 2 คน
   • การบัญชี — 2 คน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ — 2 คน
  • วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม
   • ช่างยนต์ — 5 คน
   • ช่างไฟฟ้ากำลัง — 5 คน
   • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ — 5 คน
   • การบัญชี — 5 คน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ — 5 คน
   • เทคนิคคอมพิวเตอร์ — 5 คน
  • คณะเกษตรและเทคโนโลยี — 5 คน
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • เพาะเลึ้ยงสัตว์น้ำ
   • อุตสาหกรรมเกษตร
   • ช่างกลเกษตร
 • ระดับปริญญาตรี — 44 คน
  • คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์ — 2 คน
   • การศึกษาปฐมวัย — 2 คน
   • วิทยาศาสตร์ — 2 คน
   • คอมพิวเตอร์ — 2 คน
   • ภาษาอังกฤษ — 2 คน
   • สังคมศึกษา — 2 คน
  • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการ — 4 คน
   • การบัญชี — 4 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ — 2 คน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ — 5 คน
   • การจัดการกีฬา — 5 คน
   • นิเทศศาสตร์ — 5 คน
  • คณะเกษตรและเทคโนโลยี — 5 คน
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • การประมง
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • เครื่องจักรกลเกษตร
  • วิทยาลัยธาตุพนม
   • เทคโนโลยีพลังงาน — 2 คน

คุณสมบัติ

 • ด้านกีฬา
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) หรือ เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านประเภทกีฬา ดังนี้
   • ฟุตบอล
   • มวยสากลสมัครเล่น
   • ฟุตซอล
   • เซปกตระกร้อ
   • แบดมินตัน
   • เทเบิลเทนนิส
   • เปตอง
   • วอลเลย์บอล
   • ลีลาศ
   • วอลเลย์บอลชายหาด
   • กรีฑา
   • รักบี้ฟุตบอล
   • บาสเกตบอล
  • เป็นนักกีฬาในประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีคุณสมบัติทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่งโดยมีใบรับรอง/เกียรติบัตร ประกอบการพิจารณา
   • ได้ตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด
   • เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่จังหวัดไม่ได้จัดการแข่งขัน
   • มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ด้านศิลปวัฒนธรรม
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากเอกสารแสดง ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีซีดี หรือ ตัวอย่างผลงานตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
  • เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
   • ประเภทดนตรีพื้นเมือง
   • ประเภทนาฏศิลปีพื้นบ้าน
   • ประเภทศิลปหัตถกรรม
   • ประเภทขับร้องเพลงลูกทุ่ง หมอสำ
   • ประเภทดนตรีสากล
   • ประเภทแดนเซอร์
 • ด้านทำความดี
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่ได้ทำความดีให้กับสถานศึกษา / จังหวัด / ประเทศ หรืออื่นๆ ตามความเห็นชอบของ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • มีสมุดบันทึก หรือเอกสารประกอบการทำความดี อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  • มีผลงาน/รางวัลที่ได้รับจากการทำความดี หรือเอกสารรับรองการทำความดีจากสถานศึกษา

จำนวนรับ

 • รวม 99 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ กองล่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี หรือฝ่ายงานทะเบียน ทุกคณะ/วิทยาลัย ในลังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
 • สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์