TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 พิจารณาคะแนน GAT/PAT คณะวิศวะ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 กันยายน – 19 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.กรุงเทพฯ
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม 100 คน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า/พลังงานไฟฟ้า 130 คน
   • วิศวกรรมวัดคุม 30 คน
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 คน
   • วิศวกรรมเคมี 15 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล 20 คน
   • วิศวกรรมเกษตร 40 คน
   • วิศวกรรมโยธา 70 คน
   • วิศวกรรมอาหาร 10 คน
   • วิศวกรรมปิโตรเคมี 15 คน
   • วิศวกรรมขนส่งทางราง 15 คน
   • วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 5 คน
   • วิศวกรรมระบบควบคุม 20 คน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 คน
   • วิศวกรรมสารสนเทศ 70 คน
   • วิศวกรรมอัตโนมัติ 25 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 คน
   • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 15 คน
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.ชุมพร
   • วิศวกรรมเครื่องกล 50 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร 50 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 คน
   • วิศวกรรมสารสนเทศ 50 คน
   • วิศวกรรมพลังงาน 50 คน
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ หรือ ปวช.3 สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT 1/PAT 3
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 1,030 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6