TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 18)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • (ยื่น GAT/สอบวิชาเฉพาะ)
  • (หน้า 11)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (ยื่น GAT/PAT)
  • (หน้า 14)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  • (สอบวิชาเฉพาะ)
  • (หน้า 15)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยชุมชน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 16)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • (ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • ประเภท 17 จังหวัดภาคเหนือ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • ประเภท 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กำลังศึกษาในโรงเรียนของ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
 • ประเภท ทั่วประเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 400 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือคะแนน GAT และ/หรือ TU-STAR
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 20)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5, 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21