TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 สัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 มกราคม 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต เท่านั้น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทย์ คณิต ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 / O-NET
  • เป็นบุตรเจ้าของฟาร์มและทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก โดยมีหลักฐานรับรอง
  • 2 คน
  • (หน้า 2)
 • กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75
  • 1 คน
  • (หน้า 3)
 • กลุ่มนักเรียนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา (สะเดา นาทวี เทพา จะนะ สะบ้าย้อย)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต เท่านั้น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทย์ คณิต ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 / O-NET
  • 3 คน
  • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 6 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบวัดความภนัดทางสัตวแพทยศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7