รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2560

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2560

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3, 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  • ประเภทโควตา 27 คน
  • ประเภททั่วไป 148 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ ประเภททั่วไป

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT/PAT 2 ครั้งที่ 1/2560
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 2560 รายวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • น้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ ประเภทโควตา – มีคุณสมบัติข้างต้นตามประเทศทั่วไป และ

 • ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่
  • โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง
  • โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
  • โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
  • โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
  • โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
  • โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน
  • โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
  • โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ
  • โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • หรือ เป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง
 • หรือ เป็นบุตรของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่รับราชการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชต่อเนื่อง รวมขณะเป็นราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี กรณีเป็นบุตรบุญธรรมต้องจดทะเบียนรับรองบุตรไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • หรือ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค หรือผู้ช่วยพยาบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย หรือสำนักการแพทย์ โดยสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
 • หรือ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค หรือผู้ช่วยพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • รวม 175 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3, 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์