TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง60 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กันยายน – 25 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนา
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
   • อาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
   • ธุรกิจอิสลามศึกษา
   • (หน้า 4)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • (หน้า 5)
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปกรรม
   • นาฏศิลป์-นาฏศิลป์ไทย
   • นาฏศิลป์-นาฏศิลป์สากล
   • (หน้า 5)
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • นาฏยศิลป์ศึกษา
   • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ผู้ประกอบการอาหาร
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพลิเคชั่น
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • แอนิเมชั่นและดิจิทัลอาร์ต
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคนิคการแพทย์
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์-การจัดการผลิตและคุณภาพ
   • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์-เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 12)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
   • (หน้า 12)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • (หน้า 13)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
   • การสื่อสารมวลชน
   • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
   • (หน้า 14)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 14)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 15)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
   • (หน้า 15)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • (หน้า 15)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
   • จิตวิทยา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
   • การจัดการการศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • พลศึกษา
   • ศิลปศึกษา
   • (หน้า 16)
   • (สาขาอื่นๆ แยกไปอยู่ตามคณะต่างๆ)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีตะวันตก
   • ดนตรีไทย
   • (หน้า 19, 25)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีตะวันตกศึกษา
   • ดนตรีไทยศึกษา
   • (หน้า 20)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 4,330 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบเฉพาะทาง-บางสาขาวิชา
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 21)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 21)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ป้ายกำกับ: