TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีรับตรง Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ
  • 50 คน
 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ
  • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่เป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือเป็นผู้รับรอง
  • 25 คน
 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5
  • หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ วิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ๆ หรืออื่นๆ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจำนวนรับเป็นกรณีพิเศษ
  • 10 คน
 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี
  • 10 คน
 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาเภสัชศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ไม่ใช่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • 5 คน
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10