รับตรง60 ภาคปกติ รอบรับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2560

รับตรง60 ภาคปกติ รอบรับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 15 กันยายน – 27 ตุลาคม 2559
 • รอบ 2 : 28 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2559
 • รอบ 3 : 25 พฤศจิกายน 2559 – 12 มกราคม 2560
 • รอบ 4 : 13 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2560
 • รอบ 5 : 24 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2560
 • รอบ 6 : 24 มีนาคม – 27 เมษายน 2560
 • รอบ 7 : 28 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2560
 • รอบ 8 : 26 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • นิติศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-บริหารภาครัฐและท้องถิ่น
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • ดนตรีสากล
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • สารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการบริการและการโรงแรม-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การจัดการสถานพยาบาล
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเซรามิก
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการท่องเที่ยว
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • การบริหารธุรกิจ-การเงินการธนาคาร
  • การบริหารธุรกิจ-การตลาด
  • การบริหารธุรกิจ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์
  • นิเทศศาสตร์-วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: