โครงการรับตรง ม.นครพนม 2557

โครงการรับตรง ม.นครพนม 2557

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2556 – 31 มีนาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาคปกติ — 1,172 คน
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • พับระศาสนศาสตร์
   • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • นิติศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์
   • สังคมศึกษา
  • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การบัญชี
   • การจัดการ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คอมพิวเตอร์ธรกิจ
   • การจัดการกีฬา
   • นิเทศศาสตร์
  • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • การประมง
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • เครื่องจักรกลเกษตร
  • คณะเทคโนโลยีอตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอตสาหการ
   • วิศวกรรมโยธา
   • บริหารธรกิจอตสาหกรรม
   • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • ศรศาสตร์อตสาหกรรมเครื่องกล
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอตสาหกรรมบริการ
   • การท่องเที่ยวและอตสาหกรรมบริการ
   • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • วิทยาลัยธาตุพนม
   • เทคโนโลยีพลังงาน
  • วิทยาลัยการบินนานาขาติ
   • การบริหารการบิน
 • ภาคพิเศษ — 220 คน
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • นิติศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การบัญชี
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธรกิจ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณะเทคโนโลยีอตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอตสาหกรรม

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) หรือเทียบเท่า
 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
 • ระดับปริญญาตรี 5 ปี
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 1,392 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นเอกสารการสมัครได้ที่กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี หรือฝ่ายงานทะเบียนทุกคณะ/วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
 • สมัครผ่านระบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.npu.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์