รับตรง60 โควตา ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 2560

รับตรง60 โควตา ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การประมง
   • เกษตรศาสตร์
   • ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • (หน้า 10)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • นิติศาสตร์ +การบัญชี-คู่ขนาน
   • นิติศาสตร์ +เทคโนโลยีสารสนเทศ/คู่ขนาน
   • นิติศาสตร์ +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • (หน้า 11)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การส่งเสริมสุขภาพ
   • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
   • อนามัยชุมชน
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
   • การแพทย์แผนจีน +ภาษาจีน/คู่ขนาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อนามัยชุมชน +นิติศาสตร์/คู่ขนาน
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม +นิติศาสตร์/คู่ขนาน
   • อนามัยชุมชน +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
   • การส่งเสริมสุขภาพ +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
  • (หน้า 11)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • บริบาลเภสัชกรรม
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • (หน้า 12)
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการสื่อสาร
   • การสื่อสารสื่อใหม่
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงินและการธนาคาร
   • การจัดการธุรกิจ
   • การตลาด
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • สถิติ
   • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จุลชีววิทยา
   • ชีวเคมี
   • โภชนาการและโภชนบำบัด
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 13)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
   • ภาษาฝรั่งเศส +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • (หน้า 13)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะและการออกแบบ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรมศาสตร์
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • (หน้า 13)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 14)
 • วิทยาลัยการศึกษา
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ +หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • เคมี +หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • ชีววิทยา +หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • พลศึกษา +วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา/คู่ขนาน
   • ฟิสิกส์ +หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • ภาษาไทย +หลักสูตรศิลปศศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
   • ภาษาอังกฤษ +หลักสูตรศิลปศศาสตรบัณฑิต/คู่ขนาน
  • (หน้า 14)
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • เคมี +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
   • ชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
   • จุลชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนรับ

 • รวม 4,407 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: