TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง60 +ทุน ผู้มีความสามารถพิเศษวิทย์,เทคโนฯ ม.วลัยลักษณ์ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 28 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 5 คน
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 5 คน
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา 3 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 3 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน
  • วิศวกรรมวัสดุ 3 คน
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 3 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 3 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 คน
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์ 2 คน
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ 1 คน
 • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์ 2 คน
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม 5 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีประสบการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ทั่วประเทศ
  • ส่งโครงการเข้าประกวดในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ระดับภูมิภาค
  • เป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)
  • เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ (NSC)
  • เป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • มีประสบการณ์ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 54 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นประวัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7