รับตรง60 ผู้มีความสามารถทางกีฬา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2560

รับตรง60 ผู้มีความสามารถทางกีฬา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 คน
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม 1 คน
   • วิศวกรรมเกษตร 2 คน
   • วิศวกรรมสารสนเทศ 1 คน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 คน
  • (หน้า 2)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศิลป์ 1 คน
   • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 1 คน
   • การถ่ายภาพ 1 คน
  • (หน้า 2)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • ครุศาสตร์วิศวกรรม 1 คน
   • ครุศาสตร์เกษตร 3 คน
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สัตวศาสตร์ 2 คน
   • วิทยาศาสตร์การประมง 2 คน
   • พัฒนาการเกษตร 5 คน
   • นิเทศศาสตร์เกษตร 5 คน
   • เกษตรศาสตร์-พืชไร่ 5 คน
   • เกษตรศาสตร์-พืชสวนและภูมิทัศน์ 10 คน
   • เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา 5 คน
   • เกษตรศาสตร์-โรคพืช 5 คน
   • เกษตรศาสตร์-ปฐพีวิทยา 5 คน
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 คน
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน
   • เคมีอุตสาหกรรม 2 คน
   • เคมีสิ่งแวดล้อม 2 คน
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 2 คน
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2 คน
   • ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 คน
   • สถิติประยุกต์ 2 คน
  • (หน้า 3)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 คน
   • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 1 คน
   • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 คน
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน
  • (หน้า 3)
 • คณะการบริหารและจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3 คน
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมระบบการผลิต 2 คน
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังรายการต่อไปนี้
  • กีฬาแห่งชาติ
  • กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  • กีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
  • กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
  • กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
  • กีฬากรุงเทพมหานคร
  • กีฬากรมพลศึกษา
  • กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  • กีฬาในประเภศกีฬาที่สมาคมจัด โดยสมาคมนั้นๆได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ชนิดกีฬาที่เปิดรับ
  • ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ กรีฑา ว่ายน้ํา แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส รักบี้ฟุตบอล ซอฟต์บอล เทควันโด คาราเต้-โด ยูโด ยิงปืน เปตอง ลีลาศ เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด หมากกระดานและหมากล้อม
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 82 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบภาคปฏิบัติด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์