รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560

รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศระเบียบการการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1
  • 16 – 28 กันยายน 2559
  • (หน้า 5)
 • รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2
  • 16 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560
  • (มีโครงการส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ร่วมด้วย)
  • (มีโครงการเภสัชชุมชนร่วมด้วย)
  • (มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา)
  • (หน้า 6)
 • รอบก่อน Admission ครั้งที่ 3
  • 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2560
  • (หน้า 8)
 • รอบก่อน Admission ครั้งที่ 4
  • 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560
  • (หน้า 9)
 • รอบ Admission
  • 20 – 27 พฤษภาคม 2560
  • (หน้า 10)
 • รอบหลัง Admission คณะด้านวิทย์
  • 16 – 23 มิถุนายน 2560
  • (หน้า 11)
 • รอบหลัง Admission คณะด้านศิลป์-สังคม
  • 16 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560
  • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะการแพทย์แผนจีน
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจจีน
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การท่องเที่ยว
  • อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
  • การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง-สำหรับชาวต่างชาติ
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะกายภาพบําบัด
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการโรงพยาบาล
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย/สำหรับชาวต่างชาติ
 • คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
  • หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีสมัครของเข้าศึกษาปริญญาที่ 2
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก และ/หรือ ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือ ยื่นผลการสอบ O-NET และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: