รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิจิตรศิลป์
  • สาขาวิชาจิตรกรรม 12 คน
  • สาขาวิชาประติมากรรม 19 คน
  • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 51 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์