TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง60 โควตานักกีฬา ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตานักกีฬา ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
  • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
  • เกษตรศาสตร์ (ประมง)
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีความสามารถทางด้านกีฬาชนิดต่างๆ เช่น กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ เทควันโด เปตอง ลีลาศ ฯลฯ
 • มีความสามารถทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง
  • เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาเขตการศึกษา หรือกีฬาจังหวัด หรือสโมสรชั้นนำ
  • เคยได้รับเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
  • เคยได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือนานาชาติ
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 117 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8