โครงการรับตรง 3 ประเภท วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2557

โครงการรับตรง 3 ประเภท วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2557

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยรับทุนอุดหนุนการศึกษาของสภากาชาดไทย

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 พฤศจิกายน 2556 – 10 มกราคม 2557
 • 11 พฤศจิกายน 2556 – 28 มีนาคม 2557

คุณสมบัติ

 • ประเภทรับตรง — 90 คน
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต
  • ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1, PAT 2
  • มี GPA ตั้งแต่ 3.00
 • ประเภทโควตา — 55 คน
  • ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งตามรายชื่อที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้พิจารณาจัดเข้าเป็นโรงเรียนในประเภทโควตาของวิทยาลัยพยาบาลฯ โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต
  • เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 และคะแนนรวมเฉลี่ย หมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ ไม่น้อยกว่า 3.5
  • ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1, PAT 2
 • ประเภทโควตาพิเศษ — 5 คน
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต จังหวัดภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 255 6 หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต
  • ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1 , PAT 2
  • มี GPA ตั้งแต่ 3.50

จำนวนรับ

 • รวม 150 คน

วิธีสมัคร

 • สมัคร Online โดยเข้าเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลฯ ที่ http://www.trcn.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ