รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

ทุนโรงพยาบาลกัลยาณวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

 • กลุ่มที่ 1 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • บิดา หรือมารดา มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน
  • 3 คน
  • (หน้า 2)
 • กลุ่มที่ 2 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีบิดา หรือมารดามีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน
  • ต้องสมัครในโควตาจังหวัด ที่เป็นภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา
  • 9 คน
  • (หน้า 3)

ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 • กลุ่มที่ 1 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • บิดา หรือมารดา มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน
  • 6 คน
  • (หน้า 4)
 • กลุ่มที่ 2 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีบิดา หรือมารดามีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน
  • ต้องสมัครในโควตาจังหวัด ที่เป็นภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา
  • 18 คน
  • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบปฏิบัติงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์