รับตรง60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม 2560

รับตรง60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม 2560

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 5)
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • คอมพิวเตอร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการกีฬา
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-การประมง
  • เครื่องจักรกลเกษตร
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์-เทียบโอน
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์-เทียบโอน
  • เกษตรศาสตร์-การประมง-เทียบโอน
  • เครื่องจักรกลเกษตร-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีอาหาร-เทียบโอน
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • การบริหารการบิน
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • เทคโนโลยีพลังงาน
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีภูมิลำเนาและศึกษาใน 20 จังหวัดเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 558
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบคัดเลือก-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: