TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่ม/หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 11)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
  • มีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา ผู้ปกครองตามกฏหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
  • 40 คน
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
  • มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
  • ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีทะเบียนอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
  • 20 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11