รับตรง60 โควตาความสามารถพิเศษ 14 จ.ภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2560

รับตรง60 โควตาความสามารถพิเศษ 14 จ.ภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 5, 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • (หน้า 2, 9)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการจัดการแสดง
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • ทัศนศิลป์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3, 10)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การตลาด
   • การจัดการธุรกิจโรงแรม
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 3, 11)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 3, 11)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
  • (หน้า 3, 12)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ในด้านต่าง ๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 335 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • (หน้า 4, 5, 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์