รับตรง60 โควตาทั่วไป 14 จ.ภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2560

รับตรง60 โควตาทั่วไป 14 จ.ภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาทั่วไป 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 5, 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 2, 9)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
   • ศิลปะการจัดการแสดง
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • ทัศนศิลป์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3, 10)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการธุรกิจโรงแรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 3, 10)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
   • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
  • (หน้า 3, 12)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
   • การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
  • (หน้า 4, 13)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 9)

จำนวนรับ

 • รวม 1,800 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือสมัครด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง หรือสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์