รับตรง60 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัช ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัช ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • กลุ่มทั่วไป
  • 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
 • กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ หรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ
  • 1 ตุลาคม 2559 – 14 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 60 คน
  • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
   • กลุ่มทั่วไป 55 คน
   • กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ หรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ 5 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 ไทย สังคม คณิต1 อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
  • (หน้า 2, 4)
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเกรด B กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 ไทย สังคม คณิต1 อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
   • หรือ ผลการเรียนคณิต ชีวะ ฟิสิกส์ เคมี และผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่คณะกำหนด — สำหรับสถานศึกษานานาชาติในประเทศ หรือจากต่างประเทศ
  • (หน้า 2, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ
  • ทดสอบความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • กลุ่มทั่วไป
   • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ
   • สอบวิชา English Competency Test for Pharmacy Education
   • สอบสัมภาษณ์
  • กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ หรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ
   • ยื่นผลการเรียน
   • ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน
   • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์