TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์-นานาชาติ ม.มหิดล 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 กันยายน – 23 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 540
   • หรือ Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 207
   • หรือ Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 76
  • หรือ IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • หรือ IB Diploma ไม่ต่ำกว่า 4
  • หรือ A-Level ไม่ต่ำกว่า B
 • มีผลการสอบ SAT II รายวิชาไม่ต่ำกว่า 550 ดังนี้
  • ชีววิทยา เอ็ม
  • เคมี
  • ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ II
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 25 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6