มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง60 นร.โรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ
  • การพัฒนาระหว่างประเทศ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • จีนศึกษา
  • การสอนภาษาจีน
 • บัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน
  • การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน
  • การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิการทางการบิน
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
  • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
  • เทคโนโลยีความงาม
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • กายภาพบำบัดบัณฑิต
  • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  • การแพทย์แผนจีน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายระดับชั้น Grade 12 หรือ Year 12 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
  • หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น High School หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
  • หรือ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ เช่น General EducationDevelopment (GED), InternationalGeneral Certificate of Secondary Education (IGCSE) เป็นต้น
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13