รับตรง60 คณะศึกษาศาสตร์ 6 โครงการ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 คณะศึกษาศาสตร์ 6 โครงการ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 6 โครงการ ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 14 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • โครงการสานฝันครูปฐมวัย
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • 18 คน
  • (หน้า 2)
 • โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
  • สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • 12 คน
  • (หน้า 2)
 • โครงการสืบสานครูภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคำประพันธ์ไทย
  • 17 คน
  • (หน้า 3)
 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถทางสังคมศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • 16 คน
  • (หน้า 3)
 • โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถทางศิลปะ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
  • 17 คน
  • (หน้า 3)
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพละศึกษา
  • สาขาวิชาพละศึกษา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านกีฬา โดยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันรายการในระดับประเทศและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน หรือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไปในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • 18 คน
  • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 98 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบความถนัดทางการเรียน ภาษา ตัวเลข และเหตุผล
 • สอบความถนัดทางวิชาชีพครู
 • สอบวิชาเฉพาะสาขา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนปริญญาตรี อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์