รับตรง60 ความสามารถพิเศษ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

รับตรง60 ความสามารถพิเศษ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 26 กันยายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • ประวัติศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • ภาษาไทย
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 18, 6)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 18, 6)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 18, 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • (หน้า 18, 7)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 19, 8)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 19, 8)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา
  • นิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • ออกแบบเซรามิค
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 19, 9)
 • คณะโลจิสติกส์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 19, 9)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • (หน้า 19, 9)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศิลปะศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • พลศึกษา
  • ภาษาจีน
  • เคมี 2 ปริญญา
  • ชีววิทยา 2 ปริญญา
  • ฟิสิกส์ 2 ปริญญา
  • (หน้า 19, 10)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรี-ดนตรีไทย
  • ดนตรี-ดนตรีสากล
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 20, 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 20, 12)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 20, 14)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 20, 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบริหารทั่วไป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 20, 15)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • (หน้า 21, 15)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
  • (หน้า 21, 16)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์ หรือศิลปกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ ให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 161 คน
 • (หน้า 18)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 17, 18)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 17)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: