รับตรง60 ประเภทโควตา ม.6/ปวช./ปวส. ราชมงคลพระนคร 2560 (ขยายเวลารับสมัคร)

รับตรง60 ประเภทโควตา ม.6/ปวช./ปวส. ราชมงคลพระนคร 2560 (ขยายเวลารับสมัคร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 (ขยายเวลารับสมัคร)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 2559
 • 23 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   • วัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์-เทียบโอน
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • วิศวกรรมการบำรุงรักษา
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
  • (หน้า 5)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
   • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • (หน้า 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่คณะ
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์