TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 แพทย์/ทันตะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 16)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ 30 คน
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา หลักสูตร 6 ปี 18 คน
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา หลักสูตร 5 ปี 5 คน
 • (หน้า 2, 18)

คุณสมบัติ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคะแนนอื่นเทียบเท่า
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา หลักสูตร 6 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคะแนนอื่นเทียบเท่า
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา หลักสูตร 5 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยทุกรายวิชาที่ศึกษามา ไม่ต่ำกว่า C
 • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS ประเภท Academic ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แต่ละทักษะ — ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
  • TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • TOEFL-CBT — ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
  • TOEFL-PBT — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 550
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
 • สอบสัมภาษณ์ และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20