รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนรายวิชาของชั้นปีท้ายสุด เท่ากับ 4.00 ในรายวิชา เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ หรือวิชาอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 80
  • หรือ IELTS (Academic) — ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์