รับตรง60 โควตาพิเศษ 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560

รับตรง60 โควตาพิเศษ 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษ 28 จังหวัดในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาตใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กันยายน – 24 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอักษรศาสตร์
  • ยังไม่แยกสาขาวิชาเอก
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ปรัชญา
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมศาสตร์การพัฒนา
  • สังคีตศิลป์ไทย
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • (325 คน)
  • (หน้า 6, 13, 19)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • การศึกษาตลอดชีวิต
  • จิตวิทยา
  • (120 คน)
  • (หน้า 6, 13, 19)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (290 คน)
  • (หน้า 7, 14, 20)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • (115 คน)
  • (หน้า 7, 14, 20)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (410 คน)
  • (หน้า 9, 15, 20)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
  • การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
  • การจัดการการชุมชน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบัญชี
  • (680 คน)
  • (หน้า 9, 15, 20)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   • การออกแบบแอนิเมชั่น
   • การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
   • การออกแบบเกม
  • นิเทศศาสตร์
   • การสื่อสารเชิงธุรกิจ
   • การสื่อสารมวลชน
   • ภาพยนตร์
  • (225 คน)
  • (หน้า 10, 15, 20)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีผลการสอบ 9 วิชาสามัญ และ/หรือ มีผลการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 13)

จำนวนรับ

 • รวม 2,165 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบวิชาเฉพาะ – คณะอักษรศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 18)
 • (ค่าเทอม หน้า 21)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 22)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 16)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: