TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 TEP-TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ TEP-TEPE,AUTO คณะวืศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก : 26 สิงหาคม – 10 กันยายน 2559
 • รอบสอง : 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)
  • ม.ธรรมศาสตร์ – นอตติ้งแฮม 120 คน
  • ม.ธรรมศาสตร์ – นิวเซาท์เวลส์ 60 คน
 • โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) 120 คน
 • วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (AUTO) 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • รูปแบบที่ 1
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • รูปแบบที่ 2.1
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางอังกฤษอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ O-NET / IELTS / TOEFL / TU-GET / CU-TEP / SAT / ACT
 • รูปแบบที่ 2.2
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิทย์-คณิต อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ PAT1-PAT2 / SAT II / GCSE or IGCSE / GCE O level / GCE ‘A’ level or GCE ‘AS’ / GED / IB DIPLOMA / ACT
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางอังกฤษอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ O-NET / IELTS / TOEFL / TU-GET / CU-TEP / SAT / ACT
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • รูปแบบที่ 1
  • สอบข้อเขียน-คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/อังกฤษ
  • สอบสัมภาษณ์
 • รูปแบบที่ 2
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7