TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตรกรรม
  • สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟฟิกโฆษณา
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6