TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง60 ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ทั่วประเทศ 2 รูปแบบ ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รูปแบบที่ 1 ใช้คะแนน GAT/PAT/O-NET
  • รอบแรก 1 กันยายน – 20 ธันวาคม 2559
  • รอบสอง 1 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2560
  • (หน้า 4)
 • รูปแบบที่ 2 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัย
  • รอบแรก 1 กันยายน – 22 ตุลาคม 2559
  • รอบสอง 1 ธันวาคม 2559 – 20 กุมภาพันธ์ 2560
  • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ รูปแบบที่ 1 ใช้คะแนน GAT/PAT/O-NET

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ รูปแบบที่ 2 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัย

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
  • อุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • รูปแบบที่ 1 ใช้คะแนน GAT/PAT/O-NET
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • มีผลการสอบ GAT/PAT/O-NET ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 2, 4, 5)
 • รูปแบบที่ 2 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัย
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 6, 8)

จำนวนรับ

 • รูปแบบที่ 1 ใช้คะแนน GAT/PAT/O-NET
  • รวม 745 คน
  • (หน้า 2)
 • รูปแบบที่ 2 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัย
  • รวม 1,650 คน
  • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 12)

กระบวนการคัดเลือก

 • รูปแบบที่ 1 ใช้คะแนน GAT/PAT/O-NET
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 2, 9)
 • รูปแบบที่ 2 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัย
  • สอบวัดความรู้
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 6, 9)

วิธีสมัคร

 • รูปแบบที่ 1 ใช้คะแนน GAT/PAT/O-NET
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 5)
 • รูปแบบที่ 2 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัย
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 9)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ป้ายกำกับ: