รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.6/ปวช/ปวส/โอลิมปิก คณะวิทย์ พระนครเหนือ 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.6/ปวช/ปวส/โอลิมปิก คณะวิทย์ พระนครเหนือ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. และโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 สิงหาคม – 9 กันยายน 2559

โควตาเรียนดี ม.6 ทั่วประเทศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 คน
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • เคมีอุตสาหกรรม 40 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • สถิติประยุกต์ 20 คน
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย 10 คน + สายศิลป์คำนวณ 10 คน
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 คน
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม-สองภาษา
   • วิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 10 คน
   • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 10 คน
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 10 คน
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สายวิทย์คณิค หรือศิลป์คำนวณ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
 • จำนวน
  • รวม 165 คน
  • (หน้า 2)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)

โควตาเรียนดี ปวช. ทั่วประเทศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • เคมีอุตสาหกรรม 10 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์ประยุกตร์ 5 คน
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 คน
   • อุปกรณ์การแพทย์ 5 คน
  • (หน้า 5)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ปวช.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 5)
 • การคัดเลือก
  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 7)
 • จำนวน
  • รวม 45 คน
  • (หน้า 5)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 6)

โควตาเรียนดี ปวส. ทั่วประเทศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม-เทียบโอน 5 คน
   • ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์-เทียบโอน 5 คน
  • (หน้า 9)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นปวส.1 หรืออนุปริญญา 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 9)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 10)
 • จำนวน
  • รวม 10 คน
  • (หน้า 9)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 10)

โควตาโอลิมปิกวิชาการ ทั่วประเทศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 คน
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน
  • เคมีอุตสาหกรรม 5 คน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 10 คน
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 5 คน
  • สถิติประยุกต์ 5 คน
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย 5 คน
  • (หน้า 12)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา สายวิทย์คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ จากศูนย์ สอวน. (ไม่จำกัดศูนย์)
  • (หน้า 12)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 13)
 • จำนวน
  • รวม 39 คน
  • (หน้า 12)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์