รับตรง60 คณะจิตรกรรม 3 โครงการ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 คณะจิตรกรรม 3 โครงการ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
  • 26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559
 • โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
  • 26 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559
 • โครงการสอบตรง
  • 26 กันยายน – 2 ธันวาคม 2559

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)

 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาในลำดับที่ 1 ถึงลำดับสุดท้ายตามจำนวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากคณะจิตรกรรมฯ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
  • ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะด้วยการปฏิบัติและสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • จำนวนที่รับ
  • 20 คน
  • (หน้า 3)
 • วิธีสมัคร
 • สถาบันการศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์มายังคณะจิตรกรรมฯ
  • (หน้า 3)

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมประเภทวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อผสม ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ระดับจังหวัด ภูมิภาค ชาติ หรือนานาชาติ ตามที่คณะกำหนด
 • (หน้า 4)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
  • ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะ
  • (หน้า 6)
 • จำนวนที่รับ
  • 20 คน
  • (หน้า 4)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

โครงการสอบตรง

 • กลุ่มประเภท
  • ประเภททั่วไปทุกวิชาเอก 65 คน
  • ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ 10 คน
  • ประเภทโควตาพิเศษ 28 จังหวัด 10 คน
  • (หน้า 7)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เฉพาะประเภทโควตาพิเศษ 28 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษา 28 จังหวัด คือ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • (หน้า 7, 11)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบความรู้ทั่วไป
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 8)
 • จำนวนที่รับ
  • 85 คน
  • (หน้า 7)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 7)

เว็บไซต์