TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

รับตรง60 ผู้สำเร็จป.ตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 29 กันยายน 2559
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ทางสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2, 9)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9