TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 29 กันยายน 2559
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิต วิทย์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคม และภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คน
 • ภาคอื่นๆ 8 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9