รับตรง60 สอบข้อเขียน ทั่วประเทศ ม.ทักษิณ 2560

รับตรง60 สอบข้อเขียน ทั่วประเทศ ม.ทักษิณ 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิธีทั่วไป โครงการสอบตรง ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (สอบที่วิทยาเขตสงขลา)

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • ภาษาจีน แผน 1
   • ภาษาจีน แผน 2
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษามลายู
   • ภาษาอังกฤษ
   • สารสนเทศศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการการค้าปลีก
   • การประกอบการและการจัดการ
   • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (สอบที่วิทยาเขตพัทลุง)

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สถิติ
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 664 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: