TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 ความสามารถทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา 2560 (ปรับปรุงกำหนดการ)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 6)
 • (มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการ)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 10 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 25 คน
   • สื่อสารมวลชนทางกีฬา 12 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต
 • มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ในชนิดกีฬาที่สมาคมได้รับจดทะเบียนการจัดตั้งกับการกีฬาประเทศไทย
 • มีผลการแข่งขันกีฬา ไม่ต่ำกว่าระดับภาค/เขต(ตัวแทนจังหวัด) ภายใน 3 ปีย้อนหลัง
 • เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง พ.ศ. 2557-2559
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 47 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นประวัติผลงาน
 • ทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความสามารถพิเศษทางกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6