TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

ด้วยโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กําหนดการรับสมัคร

  • 4 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศหรือต่างประเทศ

วิธีสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์